:1.513
:16.014
:3.508.396ΔΕΠΥΗ Διαταραχ Ελλειμματικς Προσοχς - Υπερκινητικτητας (ΔΕΠΥ) εναι μια πθηση στην οποα οι πσχοντες παρουσιζουν επμονη διαταραχ της προσοχς και / υπερκινητικτητα-παρορμητικτητα, σε μεγαλτερο βαθμ και συχντητα απ ,τι παρατηρεται συνθως σε τομα ανλογου επιπδου ανπτυξης.

Η ΔΕΠΥ προσβλλει εκατομμρια παιδι και ενλικες. Η ασθνεια, που εναι πιο κοιν στα παιδι, συνθως διαπιστνεται κατ τα πρτα σχολικ χρνια. Σμερα η ΔΕΠΥ προσβλλει ποσοστ 3-7% περπου του σχολικο πληθυσμο. Στα αγρια παρουσιζεται 3-4 φορς συχντερα απ ,τι στα κορτσια. Αν δεν δοθε η πρπουσα προσοχ, η ΔΕΠΥ μπορε να συνεχιστε σε λη τη διρκεια της εφηβεας και στην ενλικη ζω.

 

Οι ρευνες δεχνουν τι παρουσιζεται σε ποσοστ 2-4% των ενηλκων. Η αναλογα ανμεσα στα φλα εναι περπου 2 προς 1, με τους νδρες να χουν περισστερες πιθαντητες να προσβληθον απ ΔΕΠΥ απ ,τι οι γυνακες. Η βαρτητα των συμπτωμτων συχν μεινεται στους εφβους και τους ενλικες. Η ποψη τι τα παιδι ξεπερνον τη ΔΕΠΥ μεγαλνοντας, που επικρατε στους κκλους των επαγγελματιν, εναι εσφαλμνη. Η σωστ διγνωση και η αποτελεσματικ θεραπεα κατ την παιδικ ηλικα εναι αποφασιστικς σημασας, καθς μπορε να βοηθσει στην αξηση της αυτοεκτμησης, στη βελτωση των σχολικν και των κοινωνικν δεξιοττων, στην επλυση των προβλημτων συμπεριφορς και στη μεωση των μακροπρθεσμων συνεπειν της ΔΕΠΥ κατ την ενλικη ζω.

Μολοντι σμερα υπρχει πολ καλτερη πληροφρηση, η ΔΕΠΥ εξακολουθε να μην αναγνωρζεται επαρκς, αφο η διαταραχ δεν διαγιγνσκεται σε περισστερες απ τις μισς περιπτσεις. Αλλ, ακμα και ταν γνεται διγνωση της ΔΕΠΥ, λγοι μνο ασθενες τελικ λαμβνουν την κατλληλη θεραπεα.

πως και σε λλες χρνιες διαταραχς, υπρχουν πολλς θεραπεες που μπορον να βοηθσουν αποτελεσματικ στον λεγχο των συμπτωμτων της ΔΕΠΥ. Εναι σημαντικ να συνειδητοποισουμε τι οι περισστεροι νθρωποι με ΔΕΠΥ χουν φυσιολογικ αυξημνη νοημοσνη και τι δεν εναι απαρατητο τα συμπτματα της ΔΕΠΥ να αποτελσουν εμπδιο για μια επιτυχημνη ζω. Η γκαιρη διγνωση και η κατλληλη θεραπεα στην παιδικ ηλικα εναι το κλειδ για τη μεγιστοποηση των θετικν αποτελεσμτων και την ελαχιστοποηση των αρνητικν μακροπρθεσμων συνεπειν της ΔΕΠΥ στην ενλικη ζω. Οι περισστεροι νθρωποι δεν ξεπερνον τη ΔΕΠΥ μεγαλνοντας, αλλ χρη στη φαρμακευτικ αγωγ σε να συνδυασμ φαρμακευτικς αγωγς και συμπεριφορικς θεραπεας μπορον να μθουν να προσαρμζονται, στε να χουν μια πλρη, παραγωγικ ζω. Η καλτερη ενημρωση των ασθενν για τα συμπτματα της ΔΕΠΥ, η εκπαδευση των γιατρν για να μπορον να κνουν σωστ διγνωση και οι νες επιστημονικς ανακαλψεις παζουν αποφασιστικ ρλο στην αντιμετπιση αυτς της διαταραχς.

Οι νες κατευθνσεις της ρευνας υπσχονται να βελτισουν περαιτρω τη διγνωση και τη θεραπεα. Οι επιστμονες χρησιμοποιον διφορες μεθδους για να συγκεντρσουν νες πληροφορες για τη λειτουργα του εγκεφλου στους ασθενες με ΔΕΠΥ, προκειμνου να μθουμε περισστερα για τα ατια της διαταραχς και να μπορσουμε να βελτισουμε τις θεραπευτικς μεθδους. Χρη στις διαρκες προσπθειες των ερευνητν που μελετον διφορες πλευρς της ΔΕΠΥ, τα επμενα χρνια μπορομε να αναμνουμε πολ πιο θετικς προοπτικς για τα τομα με αυτ τη χρνια διαταραχ.

Αν θλετε πιο εκτενες πληροφορες για τη ΔΕΠΥ, απευθυνθετε στο γιατρ σας.


Ποια εναι τα συμπτματα της ΔΕΠΥ;

Τα τομα με ΔΕΠΥ δυσκολεονται να παραμενουν συγκεντρωμνα, να μενουν ακνητα και να ελγξουν τις παρορμσεις τους. Πιθανν να βαριονται πολ γργορα και να κινονται νευρικ να στριφογυρζουν διαρκς. Η συχν διαλυτικ συμπεριφορ τους στο σχολεο, στο σπτι και στις παρες δυσκολεει τη συμμετοχ τους σε δραστηριτητες κθε εδους. Εξαιτας των συμπτωμτων αυτν, τα παιδι και οι φηβοι με ΔΕΠΥ μπορε να μην τα πηγανουν καλ και να αποτχουν στο σχολεο, παρ τη φυσιολογικ αυξημνη νοημοσνη τους. Επιπλον, η πλειοντητα των ατμων με ΔΕΠΥ δουσκελεονται να κνουν και να διατηρσουν φιλες και συχν νιθουν μνοι και παρεξηγημνοι.

Τα συμπτματα της ΔΕΠΥ μπορον να αντιμετωπιστον και να ελεγχθον, με την προπθεση τι χει γνει σωστ διγνωση. Η κατανηση των συμπτωμτων της ΔΕΠΥ θα βοηθσει τη διγνωση.

Τα πιθαν συμπτματα της ΔΕΠΥ μπορον να χωριστον σε δο κατηγορες.

 

Συμπτματα απροσεξας Συμπτματα υπερκινητικτητας/παρορμητικτητας
1. Ο ασθενς συχν δεν καταφρνει να εστισει την προσοχ του/της σε λεπτομρειες κνει λθη απροσεξας στα σχολικ μαθματα, στη δουλει σε λλες δραστηριτητες. 1. Συχν κινε νευρικ τα χρια τα πδια του στριφογυρνει στην καρκλα του.
2. Συχν δυσκολεεται να διατηρσει την προσοχ του/της να συμμετσχει σε δραστηριτητες και παιχνδια. 2. Σηκνεται συχν απ τη θση του στην τξη σε λλες περιστσεις που απαιτεται να παραμενει καθισμνος.
3.Συχν φανεται να μην ακοει ταν του μιλει κποιος. 3. Συχν τρχει τριγρω σκαρφαλνει σε περιπτσεις που αυτ εναι ανρμοστο (σε εφβους ενλικες μπορε να περιορζεται σε υποκειμενικ ασθημα κινητικς ανησυχας).
4. Συχν δεν ακολουθε τις οδηγες και δεν καταφρνει να αντεπεξλθει στα μαθματα, στις δουλεις του σπιτιο στα καθκοντ του στο χρο εργασας (χι λγω εναντιωματικς συμπεριφορς λλειψης κατανησης των οδηγιν). 4. Συχν δυσκολεεται να παξει να ασχοληθε συχα με ψυχαγωγικς δραστηριτητες.
5. Συχν δυσκολεεται να οργανσει δουλεις και δραστηριτητες. 5.. Εναι συχν υπερδραστριος και υπερκινητικς.
6. Συχν αποφεγει, αντιπαθε εναι απρθυμος να ασχοληθε με δουλεις που απαιτον παρατεταμνη διανοητικ προσπθεια (πως σχολικ μαθματα και μελτη). 6. Συχν μιλει αδικοπα.
7. Συχν χνει πργματα που εναι απαρατητα για δουλεις δραστηριτητες (π.χ. παιχνδια, σχολικς εργασες, μολβια, βιβλα εργαλεα). 7. Συχν βιζεται να απαντσει προτο ακοσει ολκληρη την ερτηση.
8. Η προσοχ του/της διασπται συχν απ εξωτερικ ερεθσματα. 8.Συχν δυσκολεεται να περιμνει τη σειρ του.
9. Ξεχνει συχν πργματα που σχετζονται με καθημερινς δραστηριτητες. 9. Συχν διακπτει τους λλους παρεμβανει σε συζητσεις.

Η διγνωση της ΔΕΠΥ εναι πολπλοκη και απαιτε τη συλλογ πληροφοριν απ διφορες πηγς, πως γονες, γιατρος και δασκλους. Για να μπορσει να γνει διγνωση, πρπει οι γονες και οι δσκαλοι να περιγρψουν στο γιατρ τις χαρακτηριστικς συμπεριφορς που παρατηρον (για περοδο τουλχιστον ξι μηνν) και απαιτεται η συνεργασα και του διου του παιδιο, πρα απ την εξταση απ το γιατρ.

Σημεωση: Οι πληροφορες αυτς δεν χουν στχο να υποκαταστσουν την κλινικ και ψυχολογικ εξταση απ αρμδιους επαγγελματες υγεας με εμπειρα στη διγνωση και/ στη θεραπεα της ΔΕΠΥ.


Ποια εναι τα ατια της ΔΕΠΥ;

Οι επιστμονες συμφωνον τι η ΔΕΠΥ δεν οφελεται σε κποιο μεμονωμνο ατιο Οι παργοντες που θεωρεται τι σχετζονται με τη ΔΕΠΥ εναι τσο γενετικο σο και περιβαλλοντικο. Αν και τα ατια της ΔΕΠΥ δεν εναι απολτως σαφ, διαθτουμε αρκετ στοιχεα απ μελτες, που εφαρμζουν προηγμνες τεχνικς απεικνισης του εγκεφλου, για να υποστηρξουμε τι παρατηρονται κποιες ανωμαλες στην εγκεφαλικ λειτουργα των ατμων με ΔΕΠΥ.

 

Ανωμαλες στη λειτουργα του εγκεφλου

 

Μελτες που χρησιμοποησαν την τομογραφα εκπομπς ποζιτρονων (PET), μια τεχνικ απεικνισης του εγκεφλου που χρησιμοποιε μια ραδιενεργ σκιαγραφικ ουσα για να απεικονσει τη χημικ δραστηριτητα του εγκεφλου, χουν δεξει τι υπρχουν σημαντικς διαφορς ανμεσα στα υγι τομα και στα τομα με ΔΕΠΥ. Ο υποκεμενος παθοφυσιολογικς μηχανισμς που προκαλε τη ΔΕΠΥ δεν χει κατανοηθε ακμα πλρως.

χει γνει η υπθεση τι υπρχει κποια ανισορροπα στις χημικς ουσες του εγκεφλου και πιο συγκεκριμνα στους νευροδιαβιβαστς που μεταφρουν τα μηνματα στον εγκφαλο. Εναι σημαντικ να επισημνουμε τι η τομογραφα εκπομπς ποζιτρονων χρησιμοποιεται ως ερευνητικ μσο και δεν εναι κατλληλη για διαγνωστικος σκοπος.

 

Γενετικο και περιβαλλοντικο παργοντες

Η ΔΕΠΥ μπορε να προκληθε απ κποια κληρονομικ βιοχημικ διαταραχ, απ ανμαλη ανπτυξη του εμβρου που επηρεζει τις περιοχς του εγκεφλου που ελγχουν την προσοχ και την κνηση, απ τοξικς ουσες (π.χ. μλυβδο) και απ διαταραχς της ανπτυξης.

Επιπλον, κακσεις του κεφαλιο που μπορε να προκαλσουν εγκεφαλικς βλβες πιθανς να συμβλλουν στην ανπτυξη της ΔΕΠΥ. Ακμη, η ΔΕΠΥ τενει να εμφανζεται σε μλη της διας οικογνειας, γεγονς που δεχνει τι τα γονδια σως παζουν κποιο ρλο.

Σημαντικ στοιχεα απ μελτες σε πληθυσμος διδμων, υιοθετημνων και οικογενειν δεχνουν τι γενετικο παργοντες σχετζονται με την ανπτυξη της ΔΕΠΥ. Στις μελτες αυτς, περπου οι μισο γονες που πασχαν απ ΔΕΠΥ εχαν να παιδ με την ασθνεια. Ποσοστ 10-35% των παιδιν με ΔΕΠΥ εχαν να συγγεν πρτου βαθμο με ΔΕΠΥ. Οι ρευνες δεν επιβεβαινουν τις ευρως διαδεδομνες απψεις τι η ΔΕΠΥ προκαλεται απ υπερβολικ κατανλωση ζχαρης, χημικ πρσθετα τροφμων, υπερβολικ παρακολοθηση τηλερασης πλημμελ σκηση του γονεκο ρλου.


Πς γνεται η διγνωση της ΔΕΠΥ;

Η διγνωση της ΔΕΠΥ εναι σνθετη και βασζεται στον αριθμ, στη διρκεια και στο ιστορικ των συμπτωμτων, καθς και στο βαθμ στον οποο επηρεζουν την καθημεριν λειτουργικτητα του ατμου. Επιπλον απαιτεται σωματικ ιατρικ εξταση του ατμου και συνεκτμηση πληροφοριν που θα συγκεντρωθον απ διφορα πρσωπα, προκειμνου να αποκλειστον λλα πιθαν ατια των συμπτωμτων.

 

Διαγνωστικ κριτρια και τποι της ΔΕΠΥ

Το Διαγνωστικ και Στατιστικ Εγχειρδιο Ψυχικν Διαταραχν (DSM-IV) περιχει κριτρια για τη διγνωση της ΔΕΠΥ.

Τα κριτρια αυτ ορζουν τι:

 

  • Τουλχιστον 6 συμπτματα απροσεξας και/ τουλχιστον 6 συμπτματα υπερκινητικτητας/παρορμητικτητας του παραπνω πνακα εναι παρντα για 6 τουλχιστον μνες και εναι πιο συχν και σοβαρ απ ,τι παρατηρεται συνθως σε τομα ανλογου επιπδου ανπτυξης.
  • Ορισμνα απ αυτ τα συμπτματα ταν παρντα πριν απ την ηλικα των επτ ετν.
  • Ορισμνα απ αυτ τα συμπτματα εναι παρντα σε δο τουλχιστον περιβλλοντα (π.χ. στο σχολεο / εργασα και στο σπτι).
  • Υπρχουν σαφ στοιχεα για σημαντικ αδυναμα του ατμου να λειτουργσει σε καθημεριν πλασια.

Με βση την επικρτηση ενς περισσοτρων απ τα κρια συμπτματα, δηλαδ της απροσεξας και της υπερκινητικτητας/παρορμητικτητας, διακρνονται τρεις τποι ΔΕΠΥ:

 

  • Τπος Κυρως Απροσεξας: Αν 6 περισστερα συμπτματα ελλειμματικς προσοχς (αλλ λιγτερα απ 6 συμπτματα υπερκινητικτητας-παρορμητικτητας) επιμνουν για τουλχιστον 6 μνες. Ο τπος αυτς εναι γνωστς και ως ΔΕΠ (Διαταραχ Ελλειμματικς Προσοχς).
  • Τπος Υπερκινητικτητας-Παρορμητικτητας: Αν 6 περισστερα συμπτματα υπερκινητικτητας-παρορμητικτητας (αλλ λιγτερα απ 6 συμπτματα ελλειμματικς προσοχς) επιμνουν για τουλχιστον 6 μνες.
  • Συνδυασμνος Τπος: Αν 6 περισστερα συμπτματα ελλειμματικς προσοχς και 6 περισστερα συμπτματα υπερκινητικτητας-παρορμητικτητας επιμνουν για τουλχιστον 6 μνες. Αυτς εναι ο πιο κοινς τπος ΔΕΠΥ στα παιδι και τους εφβους.

 

Γνωρστε πτε να ζητσετε ιατρικ βοθεια

Η διαπστωση τι να παιδ φηβος πσχει απ ΔΕΠΥ δεν πρπει να βασζεται μνο στη συμπτωματολογα, αλλ απαιτε εκτμηση απ ναν παιδοψυχατρο παιδατρο με ειδκευση στη ΔΕΠΥ. Οι ειδικο κνουν τη διγνωση αξιολογντας τη συμπεριφορ του παιδιο σε συνδυασμ με την ενδελεχ σωματικ ιατρικ εξταση και τη συνεκτμηση των πληροφοριν που συγκεντρνουν απ τους γονες και τους δασκλους. Επιπροσθτως, πρπει να αποκλειστον λλα ιατρικ προβλματα πως προβλματα ρασης και ακος, αναιμα, αλλεργες, διαταραχς του θυρεοειδ thyroid explained ,ελλεματα διατροφς καθς και πιθανς αναπτυξιακς δυσκολες.

Μια απ τις δυσκολες στη διγνωση της ΔΕΠΥ εναι τι πολλ απ τα συμπτματα μπορε να οφελονται και σε λλους περιστασιακος/περιβαλλοντικος παργοντες γχους εναι συνηθισμνα και σε πολλς λλες ψυχικς καταστσεις. Για παρδειγμα, υπρχει ο κνδυνος να θεωρηθε εσφαλμνα τι οφελονται σε ΔΕΠΥ συμπτματα που χουν προκληθε απ γεγοντα πως η αλλαγ σχολικο περιβλλοντος, η μετακμιση σε κποια λλη περιοχ, να διαζγιο εργασιακς δυσκολες. Επσης πρπει να αποκλειστον ως πιθανς αιτες των συμπτωμτων λλες ψυχικς παθσεις, πως οι μαθησιακς δυσκολες, συμπεριφορικ προβλματα, διαταραχς της διθεσης αγχδεις διαταραχς. Επειδ η ΔΕΠΥ τενει να εναι οικογενς, να ενδελεχς οικογενειακ ιατρικ ιστορικ μπορε να δσει στοιχεα για την πθηση του παιδιο.

 

Για τη διευκλυνση της διγνωσης, μπορον να χρησιμοποιηθον Κλμακες Αξιολγησης της Συμπεριφορς, τις οποες θα συμπληρσουν οι γονες και οι δσκαλοι. Αυτς οι κλμακες αξιολγησης βοηθον να διαπιστωθε πς λειτουργε το παιδ στο σπτι και στο σχολεο σε σγκριση με λλα παιδι.

Για να διαπιστωθε αν νας ενλικας πσχει απ ΔΕΠΥ απαιτεται μια πλρης αξιολγηση απ ναν ειδικ. Πρα απ την αξιολγηση των παρντων συμπτωμτων, θα πρπει να συνεκτιμηθε το σχολικ και συμπεριφορικ ιστορικ της παιδικς ηλικας του ασθεν.

Πολ συχν, στους ενλικες με ΔΕΠΥ δεν εχε γνει σωστ διγνωση ταν ταν παιδι. Δεδομνου τι η ασθνεια φανεται να παρουσιζει κποια κληρονομικτητα, η ΔΕΠΥ συχν διαπιστνεται για πρτη φορ σε ενλικες αφο γνει η διγνωση στο παιδ τους. Παρλο που πολλς φορς χρησιμοποιονται και λλοι κατλογοι συμπτωμτων στην εξταση ενηλκων για ΔΕΠΥ, τα κριτρια DSM-IV θεωρονται σμερα τα εγκυρτερα. Πρα απ την υπερκινητικτητα που τενει να μεινεται, πολλο ενλικες ασθενες εξακολουθον να παρουσιζουν αρκετ απ τα συμπτματα της ΔΕΠΥ, πως νευρικτητα, προβλματα οργανωτικτητας, παρορμητικτητα και δυσκολες κοινωνικοποησης. Σε ενλικες με ΔΕΠΥ μπορε να αποσπται εκολα η προσοχ τους, να δυσκολεονται να μενουν συγκεντρωμνοι και να κνουν μελλοντικ σχδια, εν μπορε να αδυνατον να ολοκληρσουν πργματα. χουν συχνς διακυμνσεις στη διθεσ τους και εναι ευξαπτοι. Ως αποτλεσμα, ορισμνοι ενλικες με ΔΕΠΥ μπορε να αντιμετωπζουν επαγγελματικς δυσκολες.

 

Φροντζοντας παιδι με ΔΕΠΥ: Πακτο Εργαλεων και Πληροφοριν (Resource Toolkit), που χρησιμοποιονται διεθνς.

Η διγνωση και θεραπεα των παιδιν με ΔΕΠΥ προποθτει τη συγκντρωση πληροφοριν απ τους γονες και τους δασκλους και μπορε να διευκολυνθε με τη χρση κποιων κλιμκων και λλων εργαλεων.

Το εγχειρδιο «Φροντζοντας παιδι με ΔΕΠΥ: να Πακτο Εργαλεων και Πληροφοριν (Resource Toolkit) για Κλινικος Επαγγελματες, της Αμερικανικς Παιδιατρικς Ακαδημας, περιχει διφορες κλμακες αξιολγησης και εργαλεα για γιατρος, γονες και εκπαιδευτικος, που βοηθον τη διγνωση.

Το Πακτο αυτ προσφρει επσης υποστηρικτικς πληροφορες για τους γονες σχετικ με το πς να χειριστον το παιδ τους στο σπτι, να βοηθσουν στη θεραπεα του και να παρακολουθσουν την εξλιξη του παιδιο τους και τα μακροπρθεσμα αποτελσματα. Τα εργαλεα αυτ συνοδεονται απ να Πληροφοριακ Πακτο που μπορον να προμηθεσουν οι γιατρο στους εκπαιδευτικος προκειμνου να παρακολουθσουν τη συμπεριφορ στην τξη, να αποκτσουν καλτερη γνση της διαταραχς και να βοηθσουν στη θεραπεα του μαθητ τους.

Παρακτω θα βρετε μια σειρ εκτεταμνων αρχεων με πληροφορες και εργαλεα που μπορετε να τα χρησιμοποισετε οι διοι να τα διανεμετε σε γονες και εκπαιδευτικος που ασχολονται ετε με παιδι που πσχουν απ ΔΕΠΥ ετε με παιδι στα οποα δεν χει γνει διγνωση ακμα.

Για να ανοξετε και να διαβσετε τα αρχεα PDF χρησιμοποιστε τους παρακτω συνδσμους. Θα χρειαστετε να πργραμμα ανγνωσης αρχεων PDF για να δετε το περιεχμενο του Πακτου. Για να δετε το περιεχμενο του Πακτου, θα πρπει να χετε εγκατεστημνο στον υπολογιστ σας το δωρεν πργραμμα Acrobat Reader.

Εισαγωγικ αρχεα:
Επιστολ του δρος Joe M. Sanders
Φροντζοντας παιδι με ΔΕΠΥ: να Πακτο Εργαλεων και Πληροφοριν (Resource Toolkit) για Κλινικος Επαγγελματες

Αξιολγηση και Διγνωση:
NICHQ ADHD Αρχικ Φρμα Αξιολγησης Πρωτοβθμιας Φροντδας (Primary Care Initial Evaluation Form)
NICHQ Κλμακα Αξιολγησης Vanderbilt (Vanderbilt Assessment Scale) – Εργαλεο Γονων (PARENT Informant)
NICHQ Κλμακα Αξιολγησης Vanderbilt (Vanderbilt Assessment Scale) – Εργαλεο Δασκλων (TEACHER Informant)
NICHQ Αξιολγηση Παρακολοθησης Vanderbilt (Vanderbilt Assessment Follow-Up) – Εργαλεο Γονων (PARENT Informant)
NICHQ Αξιολγηση Παρακολοθησης Vanderbilt (Vanderbilt Assessment Follow-Up) – Εργαλεο Δασκλων (TEACHER Informant)
Οδηγες Συμπλρωσης Κλιμκων Αξιολγησης για τις NICHQ Vanderbilt Κλμακεςs

Παρδειγμα συμπληρωμνης φρμας:
NICHQ Κλμακα Αξιολγησης Vanderbilt (Vanderbilt Assessment Scale) – Εργαλεο Γονων (PARENT Informant)

Συνοδευτικ επιστολ για εκπαιδευτικος:
Συνοδευτικ επιστολ για εκπαιδευτικος

Εργαλεα για γονες και εκπαιδευτικος για την παρακολοθηση και φροντδα του παιδιο:
χει το παιδ μου ΔΕΠΥ;
Αξιολογντας το παιδ σας για ΔΕΠΥ
Για γονες παιδιν με ΔΕΠΥ
Τι μπορ να κνω ταν το παιδ μου χει προβλματα πνου;
Πρακτικς συμβουλς στους γονες για τη σχολικ μελτη στο σπτι
Η συνεργασα με το σχολεο του παιδιο σας

Υποδεγματα πλνων για διαχεριση της ΔΕΠΥ:
χει το παιδ μου ΔΕΠΥ;
Πλνο διαχερισης ΔΕΠΥ - Υπδειγμα 2
Πς να καθιερσετε μια Κρτα Καθημερινς Αναφορς Σχολεου-Σπιτιο

Χρσιμες πληροφορες στο Διαδκτυο για ειδικ υγειονομικ προσωπικ που μπορετε να το προμηθεσετε στους γονες και δασκλους του ασθεν σας:


 

Τι εδους θεραπεες για τη ΔΕΠΥ εναι διαθσιμες;

 

Στχος κθε θεραπεας για τη ΔΕΠΥ εναι να μεταβλλει τις ανεπιθμητες συμπεριφορς που δυσχερανουν τις καθημερινς και μαθησιακς δραστηριτητες του παιδιο.

Υπρχουν δο κυρως προσεγγσεις για τη θεραπεα και τον λεγχο των συμπτωμτων της ΔΕΠΥ:

1. Τροποποηση της συμπεριφορς (που περιλαμβνει ψυχοθεραπεα και συμβουλευτικ)

2. Φαρμακευτικ αγωγ

Σμφωνα με μια μεγλη κλινικ μελτη, η συνδυαστικ προσγγιση, που χρησιμοποιε τα φρμακα παρλληλα με τη συμπεριφορικ θεραπεα, κρθηκε η καλτερη ως προς την αποτελεσματικτητα και το βαθμ ικανοποησης των γονιν. Στις περιπτσεις που οι ασθενες ακολοθησαν μνο μα απ τις μεθδους αυτς, μεγαλτερη βελτωση των συμπτωμτων της ΔΕΠΥ επιτεχθηκε με τη φαρμακευτικ αγωγ.

Υπρχει να ευρ φσμα φαρμκων που μπορον να ελγξουν τα συμπτματα της ΔΕΠΥ και να βελτισουν πραγματικ την ποιτητα ζως του ασθεν. Εναι σημαντικ να συζητσετε με το γιατρ σας τις διαθσιμες θεραπευτικς επιλογς.

 

Εναι ασφαλ τα φρμακα κατ της ΔΕΠΥ;

Σμφωνα με εκατοντδες μελτες που χουν γνει τα τελευταα 30 χρνια, τα διεγερτικ φρμακα stimulant medication explained εναι ασφαλ και αποτελεσματικ στη θεραπεα της ΔΕΠΥ. Ακμη, οι ρευνες δεχνουν τι τα τομα με ΔΕΠΥ που λαμβνουν τα καλτερα διαθσιμα φρμακα χουν μικρτερες πιθαντητες να αναπτξουν στο μλλον κατχρηση ουσιν, σε σγκριση με τους ασθενες που λαμβνουν περιορισμνη καθλου φαρμακευτικ αγωγ.

 

Πσο συχν πρπει να παρνω τα φρμακα;

 

Κλασικ διεγερτικ φρμακα

Επειδ τα κλασικ διεγερτικ φρμακα επιδρον στα συμπτματα γργορα αλλ τα αποτελσματ τους διαρκον μνο τρεις-τσσερις ρες, η θεραπεα συνθως απαιτε τη λψη του φαρμκου ως και τρεις φορς την ημρα για να διατηρηθε η επδρασ τους.

 

Νετερα διεγερτικ φρμακα

Η λψη του φαρμκου πολλς φορς την ημρα μπορε να χει ως αποτλεσμα την εναλλαγ πολ υψηλν και πολ χαμηλν επιπδων του φαρμκου στο αμα. Επιπλον, η λψη του φαρμκου στο μσον την ημρας μπορε να φρει τον ασθεν σε δσκολη θση. Κατ συνπεια, πολλ παιδι, φηβοι και ενλικες με ΔΕΠΥ δεν παρνουν τα φρμακ τους στο σχολεο στη δουλει.
Σμερα υπρχουν καινοργια φρμακα τα οποα λαμβνονται μα φορ τη μρα. Ορισμνα απ τα φρμακα αυτ καλπτουν τις εργσιμες ρες, εν λλα χουν ακμα μεγαλτερο χρνο αποτελεσματικτητας, μχρι 12 ρες, καλπτοντας τσι και τις απογευματινς δραστηριτητες, πως τη μελτη στο σπτι. τσι δεν υπρχει ανγκη για επισκψεις στο ιατρεο του σχολεου για διακοπ της εργασας για τη λψη του φαρμκου, που μπορε να φρουν τον ασθεν σε δσκολη θση και η λψη του φαρμκου γνεται πιο εκολη.
Επιπλον, κποια φρμακα εναι ειδικ σχεδιασμνα στε να απελευθερνουν ομαλ τη δραστικ ουσα σε λη τη διρκεια της μρας, ελαχιστοποιντας τσι τις μεγλες εναλλαγς υψηλν και χαμηλν συγκεντρσεων που παρατηρονται με λλα φρμακα.
Στα νετερα διεγερτικ φρμακα κατατσσονται τα εξς: υδροχλωρικ μεθυλφαινυδτη (OROS methyphenidate HCl), μεθυλφαινυδτη (methyphenidate) και θειικ δεξτροαμφεταμνη (dextroamphetamine sulphate).

Μιλστε με το γιατρ σας για να μθετε περισστερα για τα καινοργια, μεγαλτερης διρκειας φρμακα κατ της ΔΕΠΥ.


 

Με πση συνπεια παρνει το παιδ σας τα φρμακ του για τη ΔΕΠΥ;

Με πση συνπεια παρνει το παιδ σας τα φρμακ του για τη ΔΕΠΥ;
Πσο συμμορφνεται το παιδ σας;
Ο ρος «συμμρφωση» αναφρεται στο βαθμ που νας ασθενς τηρε τη θεραπεα που του χει συσταθε.
Αν η θεραπεα περιλαμβνει φρμακα, εναι σημαντικ ο ασθενς να παρνει τη σωστ δση σε τακτ χρονικ διαστματα, σμφωνα με τις οδηγες του γιατρο.


Πς επηρεζει η ΔΕΠΥ τις κοινωνικς επαφς;

Σε κοινωνικ εππεδο, τα παιδι με ΔΕΠΥ συχν δυσκολεονται να αναπτξουν καλς σχσεις με πρσωπα κρους και συνομηλκους τους. Η διαταραχ δεν επηρεζει μνο το παιδ που πσχει, αλλ και την οικογνει του.

 

Σχσεις ενς παιδιο με ΔΕΠΥ με πρσωπα κρους και συνομηλκους

Τα παιδι με ΔΕΠΥ πολλς φορς χαρακτηρζονται ανυπκουα «πεισματρικα». Αυτ συχν οφελεται στο τι δυσκολεονται να μενουν συγκεντρωμνα και στο τι χνουν σημαντικ κομμτια μιας συζτησης των οδηγιν που τους δνονται. να παιδ που παρουσιζει συμπτματα ΔΕΠΥ συχν νιθει τι το μεταχειρζονται δικα. Σε ορισμνες περιπτσεις αυτ μπορε να εναι αλθεια. Για παρδειγμα, σε μια σχολικ τξη, ο δσκαλος μπανει και βρσκει λα τα παιδι να κνουν φασαρα. Εκτς απ το παιδ με τη ΔΕΠΥ, λα τα λλα παιδι σταματον αμσως ,τι κνουν. Το παιδ με τη ΔΕΠΥ μπορε να μη δει το δσκαλο να μπανει στην τξη και ταν τον δει δεν εναι σε θση να σταματσει αμσως την ανρμοστη συμπεριφορ. Κατ συνπεια, ο δσκαλος μαλνει μνο το παιδ με τη ΔΕΠΥ. Η ΔΕΠΥ μπορε να δυσχερνει ιδιατερα τις παιδικς φιλες τις σχσεις με συνομηλκους.

Η απρριψη απ τους συνομηλκους η λλειψη στενν φλων συμβλλουν στο γεγονς τι πολλ απ τα παιδι αυτ συχν νιθουν μνα και παρεξηγημνα. Σε ορισμνες περιπτσεις, τα παιδι αυτ μπορε επσης να κινδυνεουν περισστερο να εκδηλσουν γχος, διαταραχς της διθεσης, κατχρηση ουσιν και εγκληματικτητα κατ την εφηβεα. Δεν γνωρζουμε ακμα πλρως πς ακριβς συμβλλει η ΔΕΠΥ στα κοινωνικ προβλματα. Πολλς μελτες δεχνουν τι τα παιδι με ΔΕΠΥ του τπου κυρως ελλειμματικς προσοχς συχν θεωρονται απ τους συνομηλκους τους ντροπαλ απμακρα. Οι ρευνες δεχνουν τι η επιθετικ συμπεριφορ στα παιδι με συμπτματα παρορμητικτητας/υπερκινητικτητας μπορε να παζει σημαντικ ρλο στην απρριψ τους απ τους συνομηλκους. λλοι παργοντες που μπορον να συντελσουν στην απρριψη απ τους συνομηλκους εναι η αδυναμα του παιδιο να ελγξει τις παρορμσεις του, να περιμνει τη σειρ του και να ακολουθσει οδηγες και η φλυαρα του.

 

Συνπειες της ΔΕΠΥ για την οικογνεια του παιδιο

ταν γνει διγνωση ΔΕΠΥ σε να παιδ, πολλο γονες μπορε να ανησυχσουν να ταραχτον, εν λλοι μπορε να ανακουφιστον εφσον χει βρεθε η αιτα για τα προβλματα του παιδιο τους. Εναι σημαντικ να γνωρζουν οι γονες τι η ΔΕΠΥ δεν εναι αποτλεσμα «κακς γονεκς φροντδας» και τι υπρχει να ευρ φσμα θεραπειν που βοηθον στον λεγχο των συμπτωμτων. Δεν εναι εκολο να εναι κανες γονις ενς παιδιο με ΔΕΠΥ. Οι δυσκολες και το στρες μπορε να εναι πολ ντονα. Η ανγκη για διαρκ και στεν επβλεψη απ πλευρς των γονιν μπορε να προκαλσει τερστια πεση στη ζω της οικογνειας. Εναι γνωστ τι στις οικογνειες που χουν να παιδ με ΔΕΠΥ, οι γονες βινουν αυξημνα συναισθματα αποτυχας και απογοτευσης, χουν συχντερες συγκροσεις με τον/τη σζυγο και μεγαλτερες πιθαντητες να καταλξουν σε διαζγιο. Η συνπαρξη με να παιδ με ΔΕΠΥ μπορε να προκαλε ταραχ και ανασττωση στα λλα παιδι της οικογνειας. Ορισμνα απ τα παιδι αυτ μπορε να μαλνουν και να γνονται ανυπκουα επειδ εξεγερονται απναντι στην κατσταση που επικρατε στην οικογνεια. Τα τομα με ΔΕΠΥ χουν ανγκη απ οργνωση και σταθερτητα στη ζω τους. Οι διακοπς, οι αργες και λλα ιδιατερα γεγοντα μπορε να διαταρξουν τη σταθερτητα αυτ και να προκαλσουν καταστσεις στρες. Για να αποφευχθε αυτ, μπορε να φανε πολ χρσιμο αν οι γονες ενημερσουν το παιδ εκ των προτρων για το τι πρκειται να συμβε. Οι γονες θα πρπει να αποσπον την προσοχ του παιδιο ταν αναστατνεται υπερβολικ και να παρεμβλλουν στιγμς εκτνωσης της πλεονζουσας ενργειας.

 

Πς επηρεζει η ΔΕΠΥ τη σχολικ διαδικασα;

 

Συμπεριφορικ προβλματα, κακ οργνωση και μαθησιακς δυσκολες

Τα συμπτματα της ΔΕΠΥ –δυσκολα του παιδιο να μενει ακνητο, να συγκεντρωθε και να ακοσει– μπορε να κνουν το σχολεο δσκολο για να παιδ με ΔΕΠΥ. Παρλο που τα περισστερα παιδι και φηβοι με ΔΕΠΥ χουν φυσιολογικ αυξημνη νοημοσνη, σε ποσοστ 40-60% παρουσιζουν σοβαρς μαθησιακς δυσκολες. Αντιμετωπζουν προβλματα απδοσης στο σχολεο λγω κακς οργνωσης, παρορμητικτητας/υπερκινητικητας και δισπασης της προσοχς. Ως αποτλεσμα, πολλ παιδι και φηβοι με ΔΕΠΥ χουν μεγαλτερες πιθαντητες να «μενουν» στην δια τξη, να εγκαταλεψουν το σχολεο και να παρουσισουν χαμηλς ακαδημακς επιδσεις. Ωστσο, με το σωστ συνδυασμ κατλληλων εκπαιδευτικν πρακτικν και θεραπεας, συμπεριλαμβανομνης της φαρμακευτικς αγωγς και της συμπεριφορικς ψυχοθεραπεας, οι επιπτσεις αυτς μπορον να αποφευχθον.

 

Η σταθερτητα και η οργνωση μπορον να διευκολνουν να παιδ με ΔΕΠΥ να αντεπεξλθει στις απαιτσεις του σχολεου

Η οργνωση, η συγκρτηση και η σταθερτητα αποτελον βασικ στοιχεα για τη ζω των ατμων με ΔΕΠΥ. Οι γονες μπορον να βοηθσουν το παιδ τους να αποκτσει σταθερς συνθειες στο σπτι και να τους παρσχουν να τακτικ, οργανωμνο περιβλλον. Μπορον να μθουν στο παιδ πς να οργαννει τη μελτη του και πς να ξεπερν την εσωτερικ αποδιοργνωσ του. Για παρδειγμα, η χρση μιας καθημερινς λστας και αυτοκλλητων σημειωμτων ως οπτικν υπενθυμσεων μπορον να βοηθσουν τους εφβους να οργανσουν τη μελτη τους.
Η συμμετοχ σε εξωσχολικς δραστηριτητες μπορε να βελτισει τις κοινωνικς δεξιτητες και την αυτοεκτμηση του παιδιο και να το βοηθσει να εκτονσει την περσσια ενργεια.

 

Ο ρλος του δασκλου

Ορισμνα παιδι και φηβοι με ΔΕΠΥ μπορε να ενταχθον σε κποια τξη ειδικς αγωγς για λες ορισμνες σχολικς ρες. Ωστσο, τα περισστερα παιδι μπορον να ενταχθον σε μια κανονικ τξη με την προπθεση τι υπρχει καλ συνεργασα μεταξ των γονιν του παιδιο και του σχολεου. Ο δσκαλος παζει σημαντικ ρλο στην παρακολοθηση ενς παιδιο με ΔΕΠΥ. Οι τακτικς επαφς με τους εκπαιδευτικος εναι ουσιδους σημασας για την αξιολγηση των μεταβολν στη συμπεριφορ του παιδιο.
Για να αντεπεξλθει στην τξη, το παιδ με ΔΕΠΥ συχν χρειζεται να μθει τεχνικς για να ελγχει την προσοχ και τη συμπεριφορ του. Ο δσκαλος πρπει να γνωρζει πς να χειριστε και να τροποποισει τη συμπεριφορ του παιδιο, π.χ. επιβραβεοντας και ενθαρρνοντς το. Επιπροσθτως, ο δσκαλος μπορε να βοηθσει χρησιμοποιντας σωστς διδακτικς τεχνικς με μφαση στους καννες, στην οργνωση, στις σταθερς συνθειες, λγοντας στους μαθητς απ πριν τι πρκειται να μθουν, δνοντας γραπτς αλλ και προφορικς οδηγες, επανεξετζοντας τις οδηγες, καταγρφοντας τα βιβλα και το υλικ που θα χρειαστον οι μαθητς για μια εργασα, χρησιμοποιντας εποπτικ υλικ κλπ. λες αυτς οι μθοδοι μπορε να διευκολνουν τους αποδιοργανωμνους μαθητς με ελλειμματικ προσοχ να αντεπεξλθουν στο σχολεο και να τους βοηθσουν να πετχουν. ΠΗΓΗ : http://www.janssen-cilag.gr/

Για την αναμετδωση
Μριος Ανδρου
Παιδατρος
Υπεθυνος ΚΠΜSITE     
: 6     
. .
: -     
ܻ .
: Tips !     
40 .
:     
40 .
;     
. , . ;
...
...

...
paidiatrosandreou www.paidiatros.gr .